A4B Logo SVG WIT

Privacy policy

A4B  hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en streeft ernaar om jouw persoonsgegevens op een transparante en vertrouwelijke manier te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

 1. Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.A4B.be en op alle (commerciële) relaties tussen A4B en haar klanten, prospecten en business partners. Deze privacyverklaring heeft betrekking op marketing, waaronder het bezoeken van de website of andere applicaties, het organiseren van business, content of marketing events, alle vormen van informatieverstrekking via nieuwsbrieven, artikels op de website of via sociale media, (customer) relationship management. Voor de klantenrelatie geldt een andere privacyverklaring die je kan opvragen indien je klant bent of wenst te worden.

Deze verklaring beschrijft onder meer de soorten persoonsgegevens die wij over jou verzamelen, waar wij de gegevens vandaan halen, hoe wij de gegevens, die wij over jou verzamelen, gebruiken, hoe lang wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij deze informatie mogen verstrekken, en jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke ?

Dit is de privacyverklaring van A4B  BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.472.652, RPR Gent – Nederlandstalig, met haar maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, office@A4B.be.

Deze verklaring geeft toelichting over hoe en waarom A4B  én de met haar verbonden ondernemingen in de zin van art. 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna gezamenlijk aangeduid als “A4B” of als “wij” of “ons”) jouw persoonsgegevens verwerken. 

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Als ‘identificeerbaar’ wordt een persoon beschouwd die direct of indirect geïdentificeerd kan worden aan de hand van een nummer of aan de hand van één of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

 1. Welk persoonsgegevens verzamelen wij van u ?

A4B kan volgende persoonsgegevens verwerken, voor zover en indien relevant voor het doel waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen:

 • Identificatiegegevens

Voornaam en achternaam, geslacht, geboortedatum, onderneming, functie.   

 • Contactgegevens

Adres, emailadres, telefoonnummer, eventueel andere contactgegevens.

 • Bedrijfsgegevens of gegevens in verband met jouw beroepsactiviteit

Activiteit, omzet, aantal werknemers, bestuurders en management, aandeelhouders, btw/kbo inschrijvingsnummer, functie of beroepsactiviteit, bedrijfsnaam of benaming van de activiteit.

 • Professionele en zakelijke interesses

Welke diensten of producten van A4B voor jou of jouw onderneming van belang zijn of kunnen zijn. De voorkeuren die blijken uit jouw bezoek aan onze websites of applicaties, alsook voorkeuren of interesses die blijken uit deelname aan business, content of marketing events, maar uiteraard ook uit interesses die je zelf hebt aangegeven of die wij vaststellen op basis van professioneel sociaal mediagebruik.

 • Meningen over onze producten en diensten

Wij verwerken jouw meningen in verband met onze producten, diensten en informatieverschaffing wanneer deze relevant zijn in een professionele context of om jou nog gerichter te kunnen informeren.

 • Online gegevens

Het betreft hier ondermeer gegevens die blijken uit bezoek aan onze websites of andere applicaties, jouw surfgedrag of andere online contacten, maar ook gegevens die wij verwerken op basis van jouw sociaal mediagebruik in een professionele context zoals likes, comments of gelijkaardig.  

In beginsel verwerken wij geen gevoelige persoonsgegevens van jou. Indien deze toch verwerkt worden is dat louter in het kader van de algemene gegevensverwerking en nooit met de bedoeling om deze gegevens in het bijzonder te gebruiken.  Wij verwerken in beginsel enkel persoonsgegevens die relevant zijn in een professionele context.

Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 13. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons (zie contactgegevens).

 

 1. Hoe deze persoonsgegevens worden verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden meestal verzameld wanneer je beslist om ons of onze medewerkers deze gegevens te verstrekken. Onder meer in volgende situaties:

 • Bezoek van de website van A4B of gebruik van andere applicaties van A4B
 • Jouw interesse in de producten of diensten van A4B
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief van A4B
 • Het connecteren op professionele sociale mediakanalen met A4B of haar medewerkers
 • Het deelnemen aan business, content of marketing events
 • Correspondentie of contacten met A4B.

Wij kunnen jouw profiel ook aanvullen met gegevens die wij halen uit onze CRM en ERP systemen of andere interne bronnen van informatie.

Daarnaast kan A4B jouw persoonsgegevens eveneens ontvangen via andere bronnen van informatie die publiek toegankelijk zijn zoals het Belgisch Staatsblad, jouw eigen website of profiel, de Nationale Bank, KBO.

Uitzonderlijk kunnen wij informatie halen uit andere databases of bronnen van informatie. Alvorens wij dit doen, controleren wij bij de aanbieders hiervan of zij de geldende regelgeving in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven.

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren, als digitale documenten en formulieren.

 

 1. De rechtsgrond op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt

Als A4B persoonsgegevens verwerkt, wordt er beroep gedaan op één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van jou: de persoonsgegevens worden verwerkt nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Wettelijke verplichtingen: de persoonsgegevens moeten verwerkt worden opdat A4B kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
 • Uitvoeren van de overeenkomst: de persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die tussen jou en A4B bestaat.
 • Gerechtvaardigd belang: de persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als het in het gerechtvaardigd belang is van A4B als onderneming, mits jouw persoonlijke belangen niet zwaarder wegen dan onze belangen.

 

 1. De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en A4B
 • de aanvraag van informatie of een offerte
 • de verbetering van onze diensten
 • de verrijking van jouw profiel
 • direct marketing-activiteiten, indien je niet wenst dat jouw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kan je dit steeds aanpassen zowel via melding als via jouw cookie-instellingen
 • het optimaliseren en analyseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de websites van A4B of andere applicaties
 • het optimaliseren van de relatie met jou
 • het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • het organiseren of faciliteren van business, content of marketing events
 • voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang
 • jou te informeren over wijzigingen of uitbreiding van onze diensten en producten
 • de uitvoering van een wettelijke verplichting.

De manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden, kan verschillen naargelang de dienst die A4B  jou verstrekt.

Verder worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor het toepassen van wettelijke eisen en verplichtingen, en voor administratieve doeleinden (boekhouding, facturatie).

 

 1. Gebruiksvoorwaarden van de website

Voor de gebruiksvoorwaarden en de dataverzameling via de website verwijzen wij jou naar de disclaimer, juridische informatie en gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Jouw gegevens worden enkel binnen A4B gebruikt. Buiten de uitzonderingen hierna vermeld, worden jouw gegevens in beginsel niet met derden gedeeld.

 • Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met derden, indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 • Jouw gegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals service providers. A4B werkt enkel samen met gerenommeerde partners die de geldende regelgeving naleven en de nodige veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens voorzien.
 • Jouw gegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met A4B of om jou gerichter te informeren.
 • Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met logistieke partners voor het organiseren van mailings of het organiseren van business, content of marketing events.
 • Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met derden, indien A4B hier wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld de overheid, de belastingadministratie).
 • Jouw gegevens kunnen gedeeld worden tussen de entiteiten van A4B, zoals hoger omschreven, indien dit nodig is voor administratieve doeleinden of om professionele diensten te verlenen of aan te bieden aan klanten of prospects.
 • In het geval van reorganisaties of verkoop van A4B-entiteiten aan een andere organisatie, kan A4B de persoonsgegevens vrijgeven in verband met de verkoop of andere overdracht van het bedrijf waarop de gegevens betrekking hebben. In dat geval zal A4B de verkrijgende partij wijzen op hun verplichtingen volgens de geldende regelgeving.

Jouw persoonsgegevens worden onder geen beding gedeeld met derden voor louter commerciële doeleinden.

Met bedrijven/personen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Er worden door A4B alle redelijke, passende veiligheidsmaatregelen genomen voor het beveiligen van jouw persoonsgegevens, zowel op technisch en organisatorisch vlak, als op administratief vlak. We houden hierbij rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst van de mogelijke risico’s zoals door ons geïdentificeerd. Op die manier wordt ongeautoriseerde toegang, ongewenste vernietiging, verlies of aanpassing van gegevens en datalekken zoveel mogelijk vermeden. De systemen worden continu opgevolgd en verbeterd, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Desalniettemin kan geen enkel systeem of geen enkele procedure de voormelde risico’s volledig uitsluiten.

 

 1. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

We bewaren jouw persoonsgegevens voor het verstrekken van onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketingdoeleinden zolang jij deze informatie van ons wilt ontvangen. Als je besluit om jou af te melden of jouw toestemming voor onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie wilt intrekken, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor dit doel gebruiken. Het is echter mogelijk dat we jouw persoonsgegevens voor een ander doel moeten bewaren (wettelijke verplichting).

 

 1. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens 

 

    12.1 Recht op toegang

Je hebt het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens van jou verwerken en je hebt het recht om inzage van de persoonsgegevens te vragen. Vooraleer A4B jou toegang verschaft tot de gegevens, kan zij jou een bewijs van identificatie vragen.

Je kan om een kosteloze kopie verzoeken van de persoonsgegevens die A4B verwerkt. Indien je bijkomende kopieën wenst of herhaaldelijk inzage wenst, mag A4B hiervoor een vergoeding aanrekenen wegens haar administratieve kosten.

 

    12.2 Recht op verbetering

Je beschikt over het recht om de persoonsgegevens kosteloos aan te laten passen, indien deze niet correct of niet volledig zijn.

 

    12.3 Recht op intrekking van jouw toestemming

Indien de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming hiertoe, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voorafgaandelijk aan de intrekking ervan.

 

    12.4 Recht op verwijdering

In de volgende gevallen kan je kosteloos om de verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoeken:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij verzameld en/of verwerkt werden
 • Je trekt jouw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • De persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op A4B rust
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden of
 • In geval van direct marketing heb je te allen tijde het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;

Een dergelijke verwijdering heeft wel als gevolg dat bepaalde diensten van A4B niet langer geleverd kunnen worden.

 

    12.5 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te blokkeren of te beperken indien

 • Je de juistheid van de persoonsgegevens betwist (tijdens de periode die A4B in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren)
 • De verwerking is onrechtmatig en je verzet zich tegen het wissen van de gegevens, maar dringt wel aan op de beperking van de verwerking
 • De gegevens zijn niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig in het kader van een rechtsvordering
 • Indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het uitklaring of indien de gerechtvaardigde belangen van A4B zwaarder wegen dan jouw belangen.

Wanneer de gegevensverwerking beperkt wordt, mag A4B de persoonsgegevens opslaan, maar niet verder verwerken.

 

    12.6 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken

 • Tegen de verwerking van gegevens, tenzij A4B dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert, die zwaarder zouden wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met een rechtsvordering;
 • Te allen tijde tegen de verwerking voor direct marketing;
 • Tegen de verwerking ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

 

    12.7 Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking berust op jouw toestemming, of op een overeenkomst met A4B, én de verwerking gebeurt met een automatisch procedé, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Je hebt in dergelijk geval ook het recht om de gegevens in dat formaat over te dragen aan een andere gegevensverwerker. Indien de verwerking berust op een andere rechtsgrond dan jouw toestemming of jouw overeenkomst met A4B, geldt het recht van overdraagbaarheid dus niet, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw overige rechten.

 

    12.8 Recht om klacht in te dienen

A4B streeft ernaar om jouw persoonsgegevens op een zo transparante en correct mogelijke manier te verwerken. Indien je toch het gevoel hebt dat er iets mis loopt, mag je altijd ons contacteren via het e-mailadres : office@A4B.be

Verder beschik je ook over het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

 

 1. Uitoefening van jouw rechten

Indien je één van jouw voormelde rechten wenst uit oefenen, kan je jouw verzoek per aangetekend schrijven richten aan A4B , 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, dan wel via e-mail op het adres office@A4B.be.

 

 1. Andere websites

De website van A4B bevat hyperlinks naar andere websites. In voorkomend geval verwijzen we je naar het privacybeleid van deze aanbieders. A4B heeft hierover geen controle.

 

 1. Wijzigingen aan deze verklaring

A4B zal deze verklaring op gezette tijden evalueren en indien nodig aanpassen. De datum van een gebeurlijke wijziging zal desgevallend op haar websitepagina vermeld staan. De huidige verklaring werd laatst aangepast op 1 februari 2023.

 

 1. Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacy verklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, kan u altijd A4B contacteren via het e-mailadres office@A4B.be.