A4B Logo SVG WIT

Disclaimer

Disclaimer, juridische informatie & gebruiksvoorwaarden van de site.

Het gebruik van de website www.a4b.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene
voorwaarden.

Doel van de site

De website www.a4b.be bevat informatie over de algemene organisatie en het dienstenaanbod
van de A4B kantoren in België. Tevens biedt de website algemene informatie aan haar
bezoekers. A4B verleent echter via  de website uitdrukkelijk geen professionele diensten of
adviezen. De website wil een loutere eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot
algemene informatie. A4B geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking
tot de juistheid of volledigheid van deze informatie. Bezoekers van de website gebruiken deze
informatie op eigen risico en aanvaarden volledig de verantwoordelijkheid en het risico als
gevolg van dat gebruik. A4B is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade
of gevolgschade en A4B zal zodoende op geen enkele manier kunnen worden aangesproken
tot vergoeding van schade voor schadevergoeding of straf of anderszins ongeacht of deze
voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatige daad of op andere gronden. A4B geeft ook
geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of andere gebreken is. De
website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of
–instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en
overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze
via hun eigen website ontsluiten.

Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald
wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een
persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of
juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk
advies te verkrijgen moet u altijd de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden
raadplegen of ons specifiek professioneel advies inwinnen. Op of via de website ter
beschikking gestelde informatie, documenten en/of wetteksten mogen niet als authentieke
overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in
het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke
tekst en heeft voorrang.

De inhoud van deze website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, teneinde deze aan te
passen aan de actualiteit en de ter zake geldende regelgeving. Deze
aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor A4B en alle met haar verbonden ondernemingen
in de zin van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gebruik & toegankelijkheid van de website

A4B besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.a4b.be en streeft ernaar dat alle
informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle
voortdurend geleverde inspanningen, is de wereld voortdurend in beweging en kan A4B niet
garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist
nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie
tekortkomingen vertoont, zal A4B de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel

mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail
naar office@A4B.be.

A4B spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen.
A4B kan echter niet garanderen dat de website www.a4b.be volledig vrij van onderbreking is
en niet door technische problemen wordt getroffen.

A4B kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde
informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,
beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw
apparatuur of programma’s.

Bescherming van de persoonsgegevens

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt A4B er zich toe om de
persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de Richtlijn EU 2016/679 (GDPR).
In ieder geval verbindt A4B er zich toe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het
doel waarvoor ze worden opgevraagd en ze niet bekend te maken aan derden. A4B treft
hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik
maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks & verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van
overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door
derden worden beheerd. A4B beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke
controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de
volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en
informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele
bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden
ter informatie en voor uw gebruiksgemak. A4B aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid
voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik
van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te
downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de
bepalingen opgenomen in Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van
Economisch Recht. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet
beperkingen van het gebruik worden vermeld. A4B behoudt alle intellectuele
eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Indien je commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website
of indien je deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dien je hiervoor onze
toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail
(office@A4B.be). Je vermeldt in de aanvraag welke informatie je wenst te gebruiken en het
doel waarvoor je deze informatie wenst te gebruiken. Indien jou de toestemming wordt
verleend, is deze steeds kosteloos.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan A4B bezorgt, met
inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-
vertrouwelijk worden beschouwd. A4B wijst iedere verplichting van de hand betreffende het
gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. A4B mag die
reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in
overeenstemming met de Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

Je stemt ermee in dat A4B de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw
reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling
en het concipiëren van nieuwe diensten.

Beveiliging

Wij nemen alle nuttige maatregelen voor de fysische en logische beveiliging van onze
website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen. Door het raadplegen
van onze website erken je dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s
volledig kan uitsluiten en aanvaard je de hieraan inherent verbonden risico’s.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van jouw eigen systemen en belangen met
betrekking tot iedere vorm van elektronische communicatie en/of internetverkeer. Wij zullen
niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de wijze of de vorm, zowel op
contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere
grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of enig verzuim, die het gevolg is van of
verband houdt met het raadplegen van onze website.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik
van deze site of enig gegeven dat op deze site staat, vallen onder de toepassing van het
Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je jou onderwerpt aan de
rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor
die rechtbanken te brengen.

Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.